Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Thoả thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng là “luật quốc tế”

Thoả thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng là "luật quốc tế" Chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là vấn đề quan trọng. Bởi khi tranh chấp xảy ra, các bên có thể phần nào dự đoán được kết quả giải quyết tranh chấp.…

Tranh chấp về hối phiếu/kỳ phiếu có thể được giải quyết theo thoả thuận trọng tài trong hợp đồng hay…

Tranh chấp về hối phiếu/kỳ phiếu có thể được giải quyết theo thoả thuận trọng tài trong hợp đồng cơ sở hay không? Tranh chấp theo hối phiếu/kỳ phiếu là tranh chấp phát sinh liên quan đến các hợp đồng mua bán cơ sở, mà theo đó các…

Án Lệ Liên Quan Đến Ngoại Lệ Về Tính Độc Lập Của Tín Dụng Chứng Từ Tại Toà Án Anh (Kỳ 3)

Án Lệ Liên Quan Đến Ngoại Lệ Về Tính Độc Lập Của Tín Dụng Chứng Từ Tại Toà Án Anh (Kỳ 3) Deutsche Ruckversicherung v. Walbrook Insurance Trong vụ tranh chấp này, Lord Justice Staughton nhấn mạnh về sự phân biệt giữa việc ngăn người bán…

Án lệ liên quan đến ngoại lệ về tính độc lập của tín dụng chứng từ tại toà án Anh (Kỳ 2)

Án lệ liên quan đến ngoại lệ về tính độc lập của tín dụng chứng từ tại toà án Anh (Kỳ 2) United City Merchants v Royal Bank of Canada Trong trường hợp này, các chứng từ xuất trình cho ngân hàng xác nhận (confirming bank) có sai sót,…