Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Xác định luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại toà án…

Xác định luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại toà án quốc gia Với những tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, các bên không có thoả thuận lựa chọn luật áp dụng, mà được đưa ra giải…

Thoả thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng là “luật quốc tế”

Thoả thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng là "luật quốc tế" Chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là vấn đề quan trọng. Bởi khi tranh chấp xảy ra, các bên có thể phần nào dự đoán được kết quả giải quyết tranh chấp.…

Tranh chấp về hối phiếu/kỳ phiếu có thể được giải quyết theo thoả thuận trọng tài trong hợp đồng hay…

Tranh chấp về hối phiếu/kỳ phiếu có thể được giải quyết theo thoả thuận trọng tài trong hợp đồng cơ sở hay không? Tranh chấp theo hối phiếu/kỳ phiếu là tranh chấp phát sinh liên quan đến các hợp đồng mua bán cơ sở, mà theo đó các…