Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Án lệ về miễn trách nhiệm theo Điều 79 của CISG

Tòa án nhấn mạnh rằng, để đủ điều kiện là một “trở ngại”, sự thay đổi của hoàn cảnh phải không thể lường trước được một cách hợp lý tại thời điểm giao kết hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng phải liên quan đến một gánh nặng bất thường và không cân xứng trong hoàn cảnh cụ thể.

0 5.714

Án lệ về miễn trách nhiệm theo Điều 79 của CISG

Điều 79 quy định các trường hợp mà một bên “không phải chịu trách nhiệm” đối với việc không thực hiện nghĩa vụ của mình, cũng như việc khắc phục hậu quả nếu việc miễn trách nhiệm được áp dụng.

Điều 79 CISG quy định:

“1. Một bên không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào đó của họ, nếu chứng minh được rằng, việc không thực hiện nghĩa vụ là do một trở ngại nằm ngoài sự kiểm soát của họ, và người ta không thể chờ đợi một cách hợp lý rằng họ phải tính tới trở ngại đó vào lúc ký kết hợp đồng, hoặc tránh được hay khắc phục các hậu quả của nó.

2. Nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình do lỗi của người thứ ba, là người mà họ đã giao kết để thực hiện toàn phần hay một phần hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ, thì bên ấy chỉ được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

a. Ðược miễn trách nhiệm  theo quy định của khoản 1 Điều này, và.

b. Nếu người thứ ba cũng sẽ được miễn trách nếu các quy định của khoản trên được áp dụng cho họ.

3. Miễn trách được quy định tại Điều này chỉ có hiệu lực trong thời kỳ tồn tại trở ngại đó.

4. Bên nào không thực hiện nghĩa vụ của mình thì phải thông báo cho bên kia biết về trở ngại và ảnh hưởng của nó đối với khả năng thực hiện nghĩa vụ. Nếu thông báo không tới bên kia trong một thời hạn hợp lý, từ khi bên không thực hiện nghĩa vụ đã biết hay đáng lẽ phải biết về trở ngại đó, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc bên kia không nhận được thông báo.

5. Các quy định của Điều này không cản trở mỗi bên được sử dụng mọi quyền khác, ngoài quyền được bồi thường thiệt hại chiếu theo Công ước này.”

Nội dung và cách thức áp dụng Điều 79 CISG có thể khác biệt tại các cơ quan giải quyết tranh chấp của các quốc gia khác nhau [1]: Một số án lệ đã đề cập đến mức độ thách thức (challenge) đối với việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà một bên phải vượt qua để có thể viện dẫn miễn trách nhiệm theo điều 79. Có thể kể đến, Tòa án giám đốc thẩm Bỉ đã chỉ ra rằng “trở ngại” (“impediment”) được đề cập trong điều 79 (1) CISG có thể bao gồm các trường hợp thay đổi hoàn cảnh khiến một bên gặp vấn đề khó khăn về kinh tế, kể cả khi việc thực hiện hợp đồng là không thể; Tòa án nhấn mạnh rằng, để đủ điều kiện là một “trở ngại”, sự thay đổi của hoàn cảnh phải không thể lường trước được một cách hợp lý tại thời điểm giao kết hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng phải liên quan đến một gánh nặng bất thường và không cân xứng trong hoàn cảnh cụ thể.
Một số án lệ trước đó cho rằng việc miễn trừ theo Điều 79 đòi hỏi phải thỏa mãn một số điều tương tự như một tiêu chuẩn “không thể xảy ra ” (“impossibility”).
Một quyết định đã so sánh tiêu chuẩn miễn trừ theo điều 79 với tiêu chuẩn miễn trừ theo các học thuyết pháp lý quốc gia về bất khả kháng, bất khả thi về kinh tế và bạo lực quá mức – mặc dù một quyết định khác khẳng định rằng điều 79 có bản chất khác với về hoàn cảnh khó khăn (hardship doctrine) trong học thuyết về bất khả kháng (eccessiva onerosità sopravvenuta) nội địa của Ý . Toà án cũng đã được tuyên bố rằng, khi CISG điều chỉnh một giao dịch, Điều 79 sẽ thay thế các học thuyết quốc gia tương tự như Wegfall der Geschäftsgrundlage trong luật Đức và eccesiva onerosità sopravvenuta trong luật Ý.

………………………………

Vậy án lệ về Điều 79 CISG có thể dễ dàng tiếp cận ở địa chỉ nào? Bài viết này giới thiệu Hệ thống dữ liệu UNILEX về Bộ nguyên tắc Unidroit và CISG. UNILEX được xây dựng trên cơ sở một dự án nghiên cứu được tiến hành từ năm 1992 của Trung tâm Nghiên cứu so sánh và luật nước ngoài – một liên doanh của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý, Đại học Rome I “La Sapienza” và Viện quốc tế về thống nhất luật tư (UNIDROIT). Theo thống kê tại UNILEX, có 35 vụ tranh chấp liên quan tới Điều 79 CISG: http://www.unilex.info/cisg/cases/article/79#article_79. Trong đó, trở ngại có thể được miễn trách nhiệm gồm: Ứng xử của bên vi phạm, đình công, nhà cung cấp không thực hiện nghĩa vụ, Không thực hiện bởi bên ký kết độc lập, Hành động của cơ quan công quyền.

 

[1] UNCITRAL, UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016 Edition, p.374-375, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/cisg_digest_2016.pdf

 Người viết: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub