Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

 “INCOTERMS” là một nhãn hiệu (Trademarks)

“Incoterms” và “logo Incoterms® 2020” là các nhãn hiệu của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC).

0 1.146

 “INCOTERMS” là một nhãn hiệu (Trademarks)

“Incoterms” và “logo Incoterms® 2020” là các nhãn hiệu của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC).

Điều quan trọng cần biết là Incoterms không phải là tên chung cho bất kỳ điều khoản thương mại quốc tế nào, mà là nhãn hiệu được sử dụng để đặt tên cho các Quy tắc do ICC đưa ra. ICC đã đăng ký toàn cầu nhãn hiệu Incoterms và logo Incoterms® 2020 được bảo vệ bởi cả quyền bản quyền và nhãn hiệu (copyright and trademark rights).
Do đó, những nhãn hiệu này chỉ nên được sử dụng theo cách sau:

Nên

– Chỉ sử dụng nhãn từ Incoterms® và logo Incoterms® 2020 để biểu thị Quy tắc Incoterms® do ICC ban hành.
– Chỉ sử dụng logo Incoterms® 2020 download tại website chính thức của ICC iccwbo.org
– Chèn tuyên bố sau liên quan đến việc sử dụng các nhãn hiệu: Incoterms® và logo Incoterms® 2020 là các nhãn hiệu của ICC. Việc sử dụng các nhãn hiệu này không có nghĩa là liên kết, chấp thuận hoặc tài trợ bởi ICC trừ các trường hợp cụ thể khác. Các Quy tắc Incoterms® được bảo vệ bởi bản quyền, thuộc sở hữu của ICC. Thông tin thêm về Quy tắc Incoterms® có thể lấy từ trang web iccwbo.org của ICC.
– Luôn sử dụng đúng Incoterms® hoặc INCOTERMS® (tức là không sử dụng Incoterms, Incoterm (không có chữ ‘s’ cuối cùng))
– Luôn sử dụng ký hiệu ® bên cạnh nhãn hiệu Incoterms® bất cứ khi nào được sử dụng trong văn bản. Nếu điều này là không thể do định dạng của văn bản, ® ít nhất nên được sử dụng lần đầu tiên dấu hiệu được đề cập.
– Luôn sử dụng nhãn hiệu Incoterms® làm tính từ cho các Quy tắc được ICC phê duyệt và không bao giờ là một danh từ (nghĩa là không phải “một số Incoterms” hoặc “Khi Incoterms được sử dụng”)

Không nên

– Không được thay đổi theo bất kỳ cách nào đối với nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® 2020
– Không xóa hoặc thay đổi nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® 2020 khỏi bất kỳ tài liệu nào do ICC phát hành.
– Không sử dụng nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® 2020 theo bất kỳ cách nào gây phương hại đến danh tiếng của Quy tắc Incoterms® hoặc ICC.
– Không sử dụng logo Incoterms® hoặc Incoterms® 2020 để ngụ ý liên kết hoặc tài trợ bởi ICC. Các nhãn hiệu chỉ nên được sử dụng để xác định các Quy tắc Incoterms® chứ không phải để “làm nhãn hiệu” cho các sản phẩm hoặc dịch vụ từ những người khác (ví dụ các khoá đào tạo nên được mô tả rõ là “đào tạo/hội thảo về Quy tắc Incoterms®”)
– Không thay đổi màu sắc hoặc tỷ lệ của logo Incoterms® 2020 (tức là không xóa hoặc thay đổi màu sắc, không kéo căng logo để làm cho nó cao hơn hoặc rộng hơn, không thay đổ logo, ​​chỉ sử dụng toàn bộ logo.
– Không tạo nhãn hiệu hoặc biểu trưng của riêng bạn kết hợp nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® hoặc bất kỳ yếu tố nào từ logo.
– Không đăng ký nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® 2020 trên bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào hoặc các Cơ quan đăng ký chính thức khác.
Mọi việc sử dụng nhãn hiệu Incoterms® hoặc logo Incoterms® 2020 theo bất kỳ cách nào trái với Chính sách trên sẽ được coi là sử dụng trái phép, trừ khi được ICC cho phép bằng văn bản. ICC có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng trái phép đó.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Lược dịch từ: ICC, Incoterms® rules trademark & copyright policy, https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-copyright/, truy cập ngày 15/2/2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub