Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

DS246: Cộng đồng Châu Âu – Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan cho các nước đang phát triển

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, Ấn Độ đã yêu cầu tham vấn với EC về các điều kiện mà EC dành ưu đãi thuế quan cho các nước đang phát triển theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập hiện hành (“chương trình GSP”).

0 834

DS246: Cộng đồng Châu Âu – Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan cho các nước đang phát triển

Tình trạng thực thi: Việc thi hành phán quyết được bị đơn thông báo vào ngày 20 tháng 7 năm 2005

Thông tin chính

Tiêu đề

EC — Tariff Preferences/EC – Ưu đãi thuế quan

Nguyên đơn

India

Bị đơn

European Communities

Bên thứ ba

Bolivia, Plurinational State of; Brazil; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; Mauritius; Nicaragua; Pakistan; Panama; Paraguay; Peru; Sri Lanka; Venezuela, Bolivarian Republic of; United States

Hiệp định được dẫn chiếu (trong yêu cầu tham vấn)

Điều. I:1  GATT 1994

Hiệp định được dẫn chiếu (trong yêu cầu thành lập Panel)

Điều. I:1  GATT 1994

Ngày yêu cầu tham vấn

5/3/2002

Ngày yêu cầu thành lập Ban hội thẩm

6 /12/ 2002

Ngày thành lập Ban hội thẩm

27 /01/ 2003

Xác định thành viên Ban hội thẩm

6/3/ 2003

Báo các của Ban hội thẩm được thông qua

1 /12/2003
(DSB thông qua ngày 20/4/2004 )

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm được thông qua

7/4/2004
(DSB thông qua ngày 20/4/2004)

Phán quyết của Trọng tài Điều 21.3c DSU được thông qua

20/9/2004

Tham vấn

Ấn Độ yêu cầu tham vấn.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, Ấn Độ đã yêu cầu tham vấn với EC về các điều kiện mà EC dành ưu đãi thuế quan cho các nước đang phát triển theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập hiện hành (“chương trình GSP”).

Ấn Độ đã trình bày yêu cầu này theo Điều 4 của DSU, Điều XXIII: 1 của GATT 1994 và đoạn 4 (b) của Điều khoản cho phép (Enabling Clause).

Ấn Độ cho rằng các ưu đãi thuế quan mà EC dành cho EC theo các thoả thuận đặc biệt: (i) để chống sản xuất và buôn bán ma túy và (ii) để bảo vệ quyền lao động và môi trường, tạo ra những khó khăn không đáng có cho xuất khẩu của Ấn Độ sang EC, bao gồm những quy định chung theo chương trình GSP của EC, và vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm các lợi ích của Ấn Độ theo Điều I: 1 của GATT 1994 và các khoản 2 (a), 3 (a) và 3 (c ) của Điều khoản cho phép.

Theo quan điểm của Ấn Độ, các điều kiện mà EC dành cho các ưu đãi thuế quan theo các thỏa thuận đặc biệt không thể được dung hòa với các yêu cầu quy định tại đoạn 2 (a), 3 (a) và 3 (c) của Điều khoản cho phép.

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2002, Venezuela yêu cầu được tham gia vào các cuộc tham vấn. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2002, Colombia yêu cầu được tham gia vào các cuộc tham vấn.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2002, Ấn Độ yêu cầu thành lập một ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 19 tháng 12 năm 2002, DSB đã hoãn việc thành lập ban hội thẩm.

Thủ tục giải quyết tranh chấp tại Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm

Tại cuộc họp ngày 27 tháng 1 năm 2003, DSB đã thành lập Ban Hội thẩm. Trong cuộc họp, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, Sri Lanka, Venezuela và Mỹ đã bảo lưu các quyền của bên thứ ba. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2003, Nicaragua bảo lưu các quyền của bên thứ ba. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2003, Panama bảo lưu các quyền của bên thứ ba. Vào ngày 3 tháng 2, Mauritius và Pakistan đã bảo lưu quyền của bên thứ ba. Vào ngày 6 tháng 2, Bolivia bảo lưu quyền của bên thứ ba. Ngày 24 tháng 2 năm 2003, Ấn Độ yêu cầu Tổng Giám đốc soạn thảo Ban Hội thẩm. Ngày 6 tháng 3 năm 2003, Tổng Giám đốc thành lập Ban Hội thẩm.

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2003, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng sẽ không thể hoàn thành công việc của mình trong sáu tháng do tính chất phức tạp của vấn đề liên quan và Ban Hội thẩm dự kiến sẽ hoàn thành công việc của mình vào cuối tháng 10 năm 2003.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2003, báo cáo của Ban Hội thẩm đã được gửi đến các Thành viên. Ban Hội thẩm nhận thấy rằng: (i) Ấn Độ đã chứng minh rằng các ưu đãi thuế quan theo Thỏa thuận đặc biệt để chống lại việc sản xuất và buôn bán ma túy (“Thỏa thuận về ma túy”) được cung cấp trong chương trình GSP của EC là không phù hợp với Điều I: 1 của GATT 1994; (ii) EC đã không chứng minh được rằng Thỏa thuận Thuốc là hợp lý theo đoạn 2 (a) của Điều khoản cho phép, vốn yêu cầu các lợi ích GSP phải được cung cấp trên cơ sở “không phân biệt đối xử”; và (iii) EC đã không chứng minh được rằng Thỏa thuận Thuốc là hợp lý theo Điều XX (b) của GATT 1994 vì biện pháp này không “cần thiết” để bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe con người trong EC, cũng như không phù hợp với Đoạn mở đầu (Chapeau) của Điều XX. (Một thành viên hội đồng đã trình bày ý kiến bất đồng quan điểm rằng Điều khoản cho phép không phải là một ngoại lệ đối với Điều I: 1 và rằng Ấn Độ đã không đưa ra yêu cầu theo Điều khoản cho phép.)

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2004, Cộng đồng Châu Âu đã thông báo quyết định của mình về việc kháng cáo lên Cơ quan Phúc thẩm một số vấn đề luật được đề cập trong Báo cáo của Ban Hội thẩm. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2004, Chủ tịch Cơ quan Phúc thẩm thông báo với DSB rằng Cơ quan Phúc thẩm sẽ không thể hoàn thành công việc của mình trong thời hạn 60 ngày do cần có thời gian hoàn thành và dịch Báo cáo của mình. Cơ quan Phúc thẩm ước tính rằng Báo cáo sẽ được gửi đến các Thành viên không muộn hơn ngày 7 tháng 4 năm 2004.

Ngày 7 tháng 4 năm 2004, Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm đã được gửi đến các Thành viên. Trong Báo cáo:

  • Cơ quan Phúc thẩm tán thành hai kết luận của Ban Hội thẩm ((i) Điều khoản cho phép là một ngoại lệ đối với Điều I: 1 của GATT 1994; và (ii) Điều khoản cho phép không loại trừ khả năng áp dụng Điều I: 1 của GATT 1994). Tuy nhiên, Cơ quan Phúc thẩm đã sửa đổi một trong những kết luận của Ban hội thẩm về mối quan hệ giữa Điều I: 1 của GATT 1994 và Điều khoản cho phép. Cơ quan Phúc thẩm nhận thấy rằng, bên nguyên đơn không chỉ có nghĩa vụ tuyên bố không phù hợp với Điều I: 1 của GATT 1994, mà còn nêu ra các quy định liên quan của Điều khoản cho phép mà bên nguyên đơn cho rằng biện pháp bị khiếu kiện không phù hợp. Dựa trên những lập luận này và bởi vì EC không kháng cáo bất kỳ nội dung nào khác trong kết luận của Ban hội thẩm đối với Điều I: 1, Cơ quan phúc thẩm nhận thấy rằng họ không cần phải đưa ra kết luận của Ban hội thẩm về tính nhất quán của biện pháp bị khiếu kiện với Điều I: 1 của GATT 1994.

  • Cơ quan Phúc thẩm đã đảo ngược cách giải thích pháp lý của Ban hội thẩm đối với đoạn 2 (a) của Điều khoản cho phép và chú thích 3 của điều khoản đó, bằng cách kết luận rằng, trong việc áp dụng đối xử thuế quan khác biệt, các quốc gia cấp ưu đãi phải đối xử “không phân biệt đối xử”, để đảm bảo rằng sự đối xử không phân biệt dành cho tất cả những nước thụ hưởng GSP có điều kiện tương tự nhau, nghĩa là, những nước thụ hưởng GSP có cùng “nhu cầu phát triển, tài chính và thương mại”. Về tính nhất quán của biện pháp bị khiếu kiện với Điều khoản cho phép, Cơ quan Phúc thẩm đã tán thành, mặc dù vì những lý do khác nhau, kết luận của Ban hội thẩm rằng Cộng đồng Châu Âu đã không chứng minh được rằng biện pháp bị khiếu kiện được chứng minh theo đoạn 2 (a) của Điều khoản cho phép.

Tại cuộc họp ngày 20 tháng 4 năm 2004, DSB đã thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội thẩm, được sửa đổi bởi báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm.

Thi hành báo cáo được thông qua

Tại cuộc họp của DSB vào ngày 19 tháng 5 năm 2004, Cộng đồng Châu Âu đã tái khẳng định ý định tuân thủ đầy đủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB theo cách thức tôn trọng các nghĩa vụ của WTO và rằng nó sẽ cần một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện các khuyến nghị và quyết định của DSB và sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Ấn Độ theo Điều 21.3 (b) của DSU. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2004, Ấn Độ yêu cầu rằng khoảng thời gian hợp lý được xác định thông qua trọng tài theo Điều 21.3 (c) của DSU do không đạt được thỏa thuận với Cộng đồng Châu Âu về vấn đề này. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2004, theo yêu cầu của Ấn Độ ngày 26 tháng 7 năm 2004, Tổng Giám đốc đã chỉ định một trọng tài viên theo Điều 21.3 (c) của DSU. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2004, Trọng tài quyết định rằng khoảng thời gian hợp lý để thực hiện sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2005.

Tại cuộc họp của DSB ngày 20 tháng 7 năm 2005, Cộng đồng Châu Âu thông báo rằng các thỏa thuận đặc biệt để chống sản xuất và buôn bán ma túy theo Tiêu đề IV của Quy định EC (2501/2001) đã bị bãi bỏ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 và một quy định mới (980/2005) đã được ban hành để đưa Cộng đồng Châu Âu tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Ấn Độ bày tỏ quan điểm nghi ngờ về việc liệu Quy định mới của EC có thực hiện trung thực các khuyến nghị và phán quyết của DSB hay không và nước này bảo lưu quyền quay lại vấn đề này trong tương lai, nếu cần.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds246_e.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub